கா தலன் வீ ட்டில் பெ ண் செ ய்த கா ரியம்.. கை யும் க ளவுமாக பி டித்த ஊ ர் ம க்கள்..அ தன் பின் அ ரங்கே றிய ச ம்பவம்..!!

தமிழகம்..

த மிழகத்தில் ஊ ராட்சி த லைவருடன் த வறா ன உ றவு வை த்திருந்த தி ருமணமான பெ ண்ணை, ஊ ர் கி ராம ம க்கள் கை யும் க ளவுமாக பி டித்த ச ம்பவம் அ ப்பகுதியில் பெ ரும் ப ரப ரப்பை ஏ ற்படுத்தியது.

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள சொக்கநாதன்புத்தூர் கிராம நிர்வாக அதிகாரியாக வேலை செய்து வருபவர் வித்யா. இதே கிராமத்தின் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக கண்ணன் என்பவர் உள்ளார்.

இருவரும் அரசு அதிகாரிகள், ஒரே கிராமம் தொடர்பாக வேலையில் இருப்பதால், இருவரும் முதலில் அறிமுகமாகியுள்ளனர்.

முதலில் நண்பர்களாக இருந்த இவர்களின் பழக்கம், நாளைடைவில் நெருங்கி பழகும் அளவிற்கு சென்றுவிட்டது. இ தன் கா ரணமாக இ ருவரும் அ டிக்க டி த னிமையில் இ ருந்துள்ளனர்.

அ தன் படி க ண்ணன் வீ ட்டிற்கு வி த்யா அ டிக்க டி வ ந்து செ ன்றுள்ளார். இ தைப் அ ப்பகுதி ம க்கள் பா ர்த்து ச ந்தேகம் அ டைந்துள்ளனர். அதன் பின் இருவரும் இப்படி ஒரு உ றவில் இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து, இ ருவரையும் கை யும், க ளவுமாக பி டிக்க வே ண்டும் எ ன்று கா த்துக் கொ ண்டிருந்துள்ளனர்.

 

அதன் படி சம்பவ தினத்தன்று கண்ணனின் வீட்டிற்கு திவ்யா வந்துள்ளார். இருவரும் த னிமையில் இ ருந்துள்ளனர். இ தனால் கொ ந்த ளித்த கி ராம ம க்கள், உ டனடியாக இ து கு றித்து தி வ்யாவின் க ணவருக்கு மு தலில் த கவல் தெ ரிவித்துள்ளனர்.

இ தையடுத்து அ வர் வ ந்த பி ன்பு, வி த்யா க ணவருடன் ஊ ர் ம க்களும் சே ர்ந்து வ ந்து, க ண்ணன் வீ ட்டினை பூ ட்டி சி றை பி டித்ததால், அ ப்பகுதியில் ம க்கள் கூ டினர்.

இதனால் உடனடியாக கண்ணன் வீட்டிற்கு பொலிசார் வந்துள்ளனர். அதன் பின்னர் வித்யாவையும், கண்னனையும், கிராம மக்களிடம் இருந்து மீட்ட பொலிசார், துறை ரீதியான விசாரணைகளை நடத்துவோம் என்று உறுதியளித்தனர்.