இலங்கையில் 9 வ.யது சி.று.மி.க்.கு ந.ட.ந்.த கொ.டூ.ர ச.ம்பவம்…!

சி.று.மி.க்.கு ந.ட.ந்.த பா.த.க செ.ய.ல்…!

இலங்கையில் உள்ள தெல்கொட மீகஹவத்தை பகுதியில் அமானுஷ்ய சக்தியை வி.ரட்டுவதற்காக பி.ரம்பு தா.க்.கு.த.ல் மே.ற்கொண்டமையினால் சி.றுமி ஒருவர் ப.லி.யா.கி.யு.ள்.ளா.ர்.

தோஷம் நீக்குவதாக கூறி சி.றுமிக்கு 5 மணி நேரம் பி.ர.ம்.பி.னா.ல் தா.க்.கி.யு.ள்.ள.தா.க பி.ரதேச மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பில் உ.யிரிழந்த சி.றுமியின் தாய் மற்றும் தோ.ஷத்தை வி.ர.ட்.டி.ய பெ.ண் பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தெல்கொட, மீகஹவத்த, கதுபொட பிரதேசத்தை சேர்ந்த பாத்திமான ரிப்கா என்ற 9 வயதுடைய சி.றுமியே இவ்வாறு உ.யிரிழந்துள்ளார்.

வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள இடத்தில் சிறுமிக்கு அமானுஷ்ய சக்தியை (பி.சுாசு வி.ரட்டுவதாக) வி.ர.ட்.டு.வ.தா.க கூ.றி தாய் அவரை அழைத்து சென்றுள்ளார்.

முதலாவதாக எண்ணை பூசும் நடவடிக்கை ஒன்று மெற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பின்னர் சிறுமிக்கு அமானுஷ்ய சக்தியை வி.ரட்ட வேண்டும் கூ.றி பி.ரம்புகள் உ.டை.யு.ம் வ.ரை தா.க்.கி.யு.ள்.ள.ன.ர்.

பிற்பகல் ஒன்றரை மணியில் இருந்து மாலை 6 மணி வரை சி.று.மி மீ.து தா.க்.கு.த.ல் மே.ற்.கொ.ள்.ள.ப்.ப.ட்.ட.தா.க பிதேச மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தா.க்.கு.த.லு.க்.கு.ள்.ளா.ன சி.று.மி ம.ய.க்.க.ம.டை.ந்.த.மை.யி.னா.ல் வை.த்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். எனினும் வைத்தியசாலை அனுமதிக்க முன்னறே சி.று.மி உ.யிரிழந்துள்ளதாக வைத்தியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மகளுக்கு எவ்வித பிரச்சினையும் இருக்கவில்லை என்றும் மகள் மிகவும் நல்ல நிலையிலேயே இருந்தார். எ.ன்.னை அ.டி.க்.க வே.ண்.டா.ம் எ.ன்.டி எ.ன ம.கள் கூ.ச்.ச.லி.ட்.டு.ள்.ளா.ர். எனினும் ம.கள் உ.யி.ரி.ழ.க்.கு.ம் வ.ரை அ.டி.த்.து.ள்.ளா.ர்.க.ள் எ.ன உ.யிரிழந்த சிறுமியின் தந்தை தெரிவித்துள்ளார்.