கா.தலித்து ஏ.மாற்றி திருமணம்.. பா. லி.ய.ல் தொ.ழி.லி.ல் 9 ம.னைவிகளை த.ள்.ளி.ய ப.டு.பா.வி… பெ.ண்கள் க.ண்ணீர்.!

இந்தியா
பெ.ண்களை கா.தல் வ.லையில் வீ.ழ்.த்.தி தி.ருமணம் செ.ய்.து பா .லி.ய.ல் தொ.ழி.லி.ல் த.ள்.ளி.ய கொ.டூ.ர.ன் கா.வல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளான்.

ஆந்திரப் பிரதேசம் மாநிலத்திலுள்ள விசாகப்பட்டினம் காவல் நிலையத்தில், அருண் குமார் என்ற வாலிபர் தங்களை காதலித்து தி.ருமணம் செ.ய்.து, ஏ.மா.ற்.றி பா. லி.ய.ல் தொ.ழி.லி.ல் ஈ.டு.ப.டு.த்.தி வி.ற்.ப.னை செய்து விட்டதாக இ.ரண்டு பெ.ண்கள் புகார் அளித்துள்ளனர்.

இந்த புகாரின் பேரில் அருண் குமார் என்பவரை பி.டித்து காவல்துறையினர் விசாரணை செய்த நிலையில்,

தன்னை ஒரு காதல் நாயகன் போல காட்டிக்கொண்டு மொத்தமாக ஒ.ன்பது பெ.ண்.க.ளை கா.த.ல் வ.லை.யி.ல் வீ.ழ்.த்.தி சி.ல நா.ட்களிலேயே அ.வ.ர்.க.ளை பா. லி.ய.ல் தொ.ழி.லி.ல் த.ள்.ளி.ய கொ.டூ.ர.ம் வெ.ளி.யா.ன.து.

மேலும், பா. லி.ய.ல் தொ.ழி.லு.க்.கு செ.ல்.ல ம.று.ப்.பு தெ.ரிவிக்கும் பெ.ண்.க.ளை அ. டி.த்.து து. ன்.பு.று.த்.தி கொ. டு.மை.ப்.ப.டு.த்.தி.ய ச.ம்பவம் ந.டைபெற்றுள்ளது.

9 பெ.ண்களை திருமணம் செய்தாலும், பல பெ.ண்களை திருமணம் செ.ய்து கொ.ள்ளாமலேயே பா. லி.ய.ல் தொ. ழி.லி.ல் ஈ.டு.ப.டு.த்.தி இ.ரு.க்.கி.றா.ன்.

மே.லு.ம்., க. ஞ்.சா போ.  தை பொ. ரு.ள் கு. ம்.ப.லு.ட.ன் இ.ரு.க்.கு.ம் தொடர்பால், கை.யி.ல் து. ப்.பா.க்.கி.யு.ட.ன் சினிமா வி.ல்லன் போல அருண்குமார் வலம் வந்ததும் தெரியவந்தது.

மேலும், தன்னிடம் இருந்து த. ப்பிய பெ.ண்கள் தன் மீது காவல்நிலையத்தில் புகார் அளிக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பதால், அவர்களை ப. ய.ங்.க.ர ஆ.யு.த.த்.து.ட.ன் கா.ட்.டி மி .ர.ட்.டு.வ.தை.யு.ம், அ. டி.த்.து கொ. டு.மை.ப்.ப.டு.த்.து.வ.தை.யு.ம் வா.டி.க்கை.யா.க வை.த்துள்ளான்.

விசாரணையின் முடிவில் கா. முகனால் ஏ.மா.ற்.ற.ப்.ப.ட்.டு பா.லி.ய.ல் தொ.ழி.லி.ல் த.ள்.ள.ப்.ப.ட்.ட பெ.ண்.க.ள் மீ.ட்கப்பட்ட நிலையில், பா.திக்கப்பட்ட பெ.ண்களில் கணவனை விட்டு பிரிந்து வந்த பெ.ண்களும் இருக்கிறார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது.