ஒரே நேரத்தில் 4 பெ.ண் களுடன் ப.ழ கி வந்த இ.ளை ஞர்.. நால்வரும் ஒன்றாக வீட்டிற்கு வந்ததால் இ.ளைஞர் எ.டுத்த வி.பரீத முடிவு.!

இந்தியா

வீட்டுக்கு நான்கு தோழிகள் மு.ற்றுகை இட்டதால் இ.ளை.ஞ.ர் த.ற்.கொ.லை.க்.கு மு.ய.ன்.ற ச.ம்பவம் அ.தி.ர்.ச்.சி.யை ஏ.ற்படுத்தியுள்ளது.

மேற்கு வங்க மாநிலம், கூச் பெகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் சுபமோய்கர். இவர் அந்த பகுதியில் மருத்தகம் ஒன்றில் விற்பனை பிரதிநிதியாக வேலை செய்து வருகிறார். இவர் ஒரே நேரத்தில் 4 பெ.ண்களுடன் ப.ழகி வ.ந்துள்ளார்.

இந்நிலையில், அதில் ஒரு பெ.ண்ணுக்கு அவரது இந்த செ.யல் தெ.ரியவந்தது. இதனால், அ.தி.ர்.ச்.சி.ய.டைந்த அவர் மற்ற பெ.ண்களை தொடர்பு கொண்டு நடந்தவற்றை கூறியுள்ளார்.

இதனால், அ.திர்ச்சியடைந்த அந்த மற்றபெ.ண்கள் அவரை கை யும் க ளவுமாக பி டிக்க முடிவு செய்து நால்வரும் ஒரே நேரத்தில் அவரது வீட்டிற்கு சென்றுள்ளனர். நால்வரையும் ஒரே நேரத்தில் பார்த்த அவர் அ.திர்ச்சியடைந்துள்ளார்.

அவர்கள் நால்வரும் அவருடன் வா.க்கு வா.த்த தி ல் ஈ.டுப்ப ட்டனர். வா.க் குவா.தம் மு.ற்றவே அவரது அ றைக்கு செ ன்று வி.ஷ.த்.தை அ.ரு ந்தியுள்ளார். இதனால், ம.ய.ங்.கி.கி.டந்த அ வரை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது, ஒரே நேரத்தில் நான்கு பெ.ண் களுடன் ப.ழகி வந்ததால் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்திருப்பது அந்த பகுதியில் அ.திர் ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.