அரச செலவுகளை முகாமை செய்தல்:சுற்றறிக்கை வெளியீடு!

image_pdfimage_print

அரச செலவுகளையும், எரிபொருள்,தொடர்பாடல் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தவும், நலன்புரி சேவைகள்,  ஆட்சேர்ப்பு, நிவாரணங்களை நிறுத்தவும் நிதி அமைச்சினால் சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

சுற்றறிக்கை: 👇

https://drive.google.com/file/d/177Ox7XTVgJMRwUl7A-r8Fpf7jDZhQTBD/view?usp=drivesdk